DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van AnnuÔteit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.
311005 De levensloopregeling in twintig vragen
 
Op 1 januari gaat de levensloopregeling van start. Werknemers kunnen fiscaal vriendelijk gaan sparen voor onbetaald verlof of een vervroegd pensioen. Antwoord op twintig vragen.
 
1. Hoe gaat het sparen in zijn werk?
De werknemer spaart fiscaal vriendelijk vanuit het brutoloon. Dit kan alleen in geld. Hij hoeft niet bij deelname aan de regeling aan te geven wanneer hij het geld precies wil opnemen. Uw medewerkers mogen opgespaarde vrije dagen per 1 januari 2006 omzetten in een levenslooptegoed. Hiervoor is uw toestemming nodig.
 
2. Voor wie geldt de levensloopregeling?
Voor iedereen die in een dienstverband werkt. Dus ook voor directieleden. Alleen werknemers die in een bepaald jaar al sparen via de spaarloonregeling, mogen geen gebruik maken van de levensloopregeling. Jaarlijks moeten werknemers daarom aangeven of ze dat jaar kiezen voor de spaarloonregeling of van de levensloopregeling.
 
3. Waar bouwt de werknemer levenslooptegoed op?
Hij mag zelf kiezen bij welke financiŽle instelling hij het spaartegoed onderbrengt. Ook mag hij het als premie storten voor een levensloopverzekering. Er moet schriftelijk in een levensloopreglement zijn vastgelegd waar het levenslooptegoed is ondergebracht. Verder neemt de werknemer het levenslooptegoed mee als hij van baan wisselt. Een werknemer met meerdere werkgevers mag bij al die werkgevers levenslooptegoed opbouwen.

4. Is het verstandig mijn werknemers zelf een levenslooprekening aan te bieden?
Ja. Als uw werknemers gebruik maken van een rekening bij ťťn financiŽle dienstverlener, hoeft u niet steeds bedragen over te maken naar meerdere financiŽle instellingen. U kunt met de betreffende bank of verzekeraar overeenkomen dat ze een wat hogere spaarrente aanbieden dan ze zouden doen aan individuele werknemers. Dit maakt het aantrekkelijk voor uw werknemers om gebruik te maken van uw regeling.
 
5. Wat moet er in het levensloopreglement staan?
Dat er alleen in geld gespaard kan worden. Verder moet er instaan dat de afspraak over deelname aan de levensloopregeling niet kan worden afgekocht, vervreemd, of als voorwerp van zekerheid kan worden gegeven. Een derde punt dat er in moet staan is dat de werknemer de werkgever jaarlijks informeert of en voor welk bedrag hij ook bij andere werkgevers deelneemt aan levensloopregelingen.
 
6. Brengt de levensloopregeling veel verplichtingen voor me mee?
Ja. U bent verantwoordelijk voor de uitvoering. Als u niet aan uw verplichtingen voldoet, krijgt u mogelijk te maken met naheffingsaanslagen. Zo bent u verplicht aan het begin van ieder jaar te controleren of een werknemer de spaargrens van 210 procent van het brutoloon heeft bereikt. Ook moet u nagaan of de werknemer jaarlijks niet meer spaart dan 12 procent van het brutoloon. Verder moet u jaarlijks nagaan of werknemers niet tegelijk deelnemen aan de levensloopregeling en de spaarloonregeling. Tot slot moet u rekening houden met de overstap van veel werknemers van het prepensioen naar de levensloopregeling. Ook dit heeft gevolgen voor uw administratie.
 
7. Hoe gaat het uitbetalen van het levenslooptegoed in zijn werk?
Degene die het tegoed van de werknemer beheert, maakt dit over naar u. U moet er nog loonbelasting over betalen. Vervolgens maakt u het overgebleven bedrag over aan de werknemer. Als een werknemer het tegoed gebruikt voor een pensioen, is de pensioenuitkerende instantie verantwoordelijk voor de loonheffing.
 
8. Welk belastingvoordeel krijgt de werknemer?
Ten eerste is er de levensloopverlofkorting. Bij opname van het levenslooptegoed heeft de werknemer recht op een heffingskorting ter grootte van dat tegoed. Het maximum voor deze korting is het aantal jaren dat is gespaard maal 183 euro. Daarnaast komt er een ouderschapsverlofkorting. Dit is een korting van 50 procent van het minimumloon dat voor de werknemer geldt per opgenomen dag ouderschapsverlof. Verder is er geen vermogensrendementsheffing verschuldigd over het levenslooptegoed. Dit is vooral gunstig voor werknemers die 19.000 euro of meer op hun spaarrekening hebben staan. Zij zouden anders over het extra bespaarde bedrag jaarlijks 1,2 procent rente moeten betalen.
 
9. Mag ik meebetalen aan het sparen door de werknemer?
U mag uw medewerkers een onbelaste bijdrage voor de levensloopregeling geven. Hier moet u echter mee oppassen. U zult dan namelijk aan niet-deelnemers eenzelfde bedrag moeten overmaken, dat wel belast is. Als u dit niet doet, moet u loonheffing gaan betalen over alle in uw bedrijf vanuit de levensloopregeling gespaarde bedragen.
 
10. Zit er een maximum aan het door de werknemer op te nemen bedrag?
Het bedrag dat hij opneemt voor verlof van bijvoorbeeld een maand, mag niet hoger zijn dan zijn maandloon. Als u het loon tijdens de verlofperiode gedeeltelijk doorbetaalt, heeft dit gevolgen voor het op te nemen bedrag. Van dit bedrag moet de loondoorbetaling dan afgetrokken worden.
 
11. Waar mag de werknemer het levenslooptegoed voor gebruiken?
Voor onbetaald verlof. Hij heeft hiervoor wel uw toestemming nodig. Voor ouderschapsverlof en kortdurend zorgverlof hoeft dit niet. De werknemer heeft hier namelijk wettelijk recht op. Verder mag hij het ook gebruiken voor een aanvullend pensioen of als vroegpensioen. Als het levenslooptegoed bij opname niet wordt gebruikt voor pensioen of verlof, wordt het belast als loon dat verkregen is uit een vroegere dienstbetrekking. En vervalt het recht op de levensloopverlofkorting.
 
12. Hoeveel mag een werknemer maximaal sparen?
Jaarlijks tot 12 procent van zijn brutoloon. Zo kan hij bijvoorbeeld na vier jaar sparen een half jaar verlof opnemen. De grens voor het totale spaarbedrag bedraagt 210 procent van iemands brutoloon. Voor werknemers die op 31 december 2005 tussen de 51 en 55 jaar oud zijn, geldt de grens van 12 procent per jaar niet. Zij mogen meer sparen om zo versneld een levenslooptegoed op te bouwen.
 
13. Mag hij onbeperkt gebruik maken van de levensloopregeling?
Ja, hij mag het levenslooptegoed zo vaak voor onbetaald verlof gebruiken als hij nodig vindt. Het tegoed mag daarbij steeds worden aangevuld.
 
14. Leidt deelname tot een lager loon?
Het brutoloon neemt niet af door deelname aan de levensloopregeling. Het gaat bij de bijdrage aan de levensloopregeling immers om een inhouding op het brutoloon. Hierdoor neemt het nettoloon wel af.
 
15. Wat zijn de gevolgen voor de pensioenopbouw?
Die wordt niet negatief beÔnvloed. Bij de pensioenopbouw wordt namelijk uitgegaan van het brutoloon inclusief het te sparen bedrag. De belastingen beschouwen een levensloopverlof als diensttijd. De werknemer kan daarom bij verlof pensioen blijven opbouwen als de pensioenregeling dit toestaat. Dit betekent overigens dat u pensioenpremie moet afdragen terwijl de werknemer niet werkt.
 
 
16. Hoe zien de loon- en premieheffing eruit tijdens het sparen?
Zolang de werknemer spaart, hoeft u geen loonheffing af te dragen over het gespaarde bedrag. Deze heffing hoeft u pas te betalen als de werknemer het spaarbedrag opneemt. De premies voor de werknemersverzekeringen moet u wel direct inhouden en afdragen. Dit is nodig omdat het rijk anders te weinig premie dreigt te ontvangen voor de uitkeringen.
 
17. Heeft de levensloopregeling gevolgen voor de uitkeringsrechten van de werknemer?
U draagt premies werknemersverzekeringen af over ieder voor de levensloopregeling gespaard bedrag. Als de werknemer verlof opneemt, heeft dit dan ook niet direct gevolgen voor de uitkeringsrechten van de werknemer. Pas als de verlofperiode langer duurt dan 18 maanden is de werknemer niet meer verzekerd voor ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.
 
18. Wat gebeurt er met de verlofspaarregeling?
De huidige verlofspaarregeling verdwijnt na de invoering van de levensloopregeling. Het tegoed op de verlofspaarrekening mag daar blijven staan. Ook mag u het als verloftegoed beschikbaar stellen. Verder mag het door verlofsparen opgebouwde bedrag ook worden overgemaakt naar de levensloopregeling.
 
19. Gaat mijn personeel nu meer verlof opnemen?
De levensloopregeling vergroot de kans dat uw personeel verlof opneemt. U hoeft dit niet toe te staan. Als het echter om wettelijk geregelde verlof gaat, is het praktisch niet mogelijk om het verlof te weigeren. U kunt hierdoor met een tekort aan arbeidskrachten komen te zitten.
 
20. Moet ik mijn werknemers nog voorlichten over de levensloopregeling?
Het is verstandig om uw werknemers ruim van tevoren te wijzen op de levensloopregeling en wat ze moeten doen om eraan deel te nemen. Dat is ook handig voor u, want u moet tijdig van hen weten of ze willen deelnemen.
 
Elders op het web:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Informatie voor werkgevers over de levensloopregeling.
Levensloopwijzer
Site van het Ministerie van Sociale Zaken waarop werknemers kunnen berekenen wat ze met de levensloopregeling kunnen. Ze kunnen invullen wat ze opzij willen leggen en vervolgens berekenen wat de verlofmogelijkheden mee zijn. Of invullen wat voor verlof ze willen en wanneer. Ze kunnen dan zien hoeveel ze daarvoor moeten sparen.
 
Bron: Zibb, Gabor Mooij


Laatste update: 31/10/2005 12:58.13