DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Roydata en schadevrije jaren; Uniforme vaststelling zuivere schadevrije jaren pakt meestal nadelig uit in Roydata

 

‘Bedrijfsregeling 11’ verplicht verzekeraars alleen zuivere schadevrije jaren te melden aan Roy-data. Met de nieuwe tabel is vastgesteld hoe een verzekeraar de terugval na een schade moet verwerken. De terugval die wordt gemeld aan Roy-data kan afwijken van de werking van de eigen bonus-malusschaal van de verzekeraar !

 

Historie

Verzekerden werden soms onaangenaam verrast als zij zagen dat er slechts weinig schadevrije jaren in Roy-data waren opgenomen terwijl zij wel een hoge korting op hun verzekering hadden. Dat kon gebeuren door het gebruik van commerciële treden en verschillende terugval regelingen in de van toepassing zijnde bonus-malusschaal.

 

Het Verbond van Verzekeraars (Verbond) vond dit onwenselijk en verplichtte verzekeraars te gaan werken met zuivere schadevrije jaren. Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) werd verzocht een standaard terugvaltabel te ontwikkelen. Deze tabel moest actuarieel onderbouwd, verantwoord, goed uitlegbaar aan klanten en praktisch uitvoerbaar zijn.

 

Problematiek

Verzekerden kennen wel termen als no-claim korting of BM-trede maar weten niet wat schadevrije jaren inhouden. Een verzekerde denkt in korting en niet in de achterliggende rekenmodellen. De rekenmodellen kunnen bij verschillende verzekeraars ook tot verschillende resultaten leiden. Verzekerden klagen vaak over de vaststelling van hun aantal schadevrije jaren.

 

De oplossing

Een uniforme tabel voor de vaststelling van schadevrije jaren is gebaseerd op statistische gegevens. Bij de vaststelling van de tabel is rekening gehouden met de wensen zoals door het Verbond geformuleerd.

 

De tabel

Voor elke schuldschade daalt het aantal schadevrije jaren met 5. Voor een jaar zonder schuldschade stijgt het aantal schadevrije jaren met 1 jaar.

Aan de onderkant is de laagste trede -5 schadevrije jaren. Zolang er geen schuldschade is heeft de tabel geen bovengrens. Na een schuldschade is de bovengrens 10 schadevrije jaren.

 

Indien iemand 30 schadevrije jaren heeft, kan hij na een schuldschade dus maximaal 10 schadevrije jaren overhouden !! Uit actuariële gegevens blijkt dat meer dan 15 schadevrije jaren geen invloed hebben op het risico voor de verzekeraar. Vandaar het maximum van 10 jaar (15 – 5) na een schade.

 

De volledige tabel is opgenomen bij de externe bronnen. Naast de tabel is in  de ‘Bedrijfsregeling 11’ precies omschreven wanneer een verzekeraar het aantal schadevrije jaren mag laten terugvallen. Het aantal schadevrije jaren mag echter niet terugvallen als, bijvoorbeeld, de schade door een wettelijke regeling slechts gedeeltelijk te verhalen is of het een schade aan een voetgangers of fietsers betreft en verzekerde kan aantonen er niets aan te kunnen doen. (….)

 

De praktijk

Iedere verzekeraar mag zijn eigen BM-ladder handhaven maar moet bij de melding aan Roy-data uitgaan van de tabel uit Bedrijfsregeling 11. De vraag is of dit dan altijd weer is uit te leggen aan de verzekerde. De huidige verzekering kan uitgaan van een terugval van 4 schadevrije jaren en de verplichte regeling van 5 schadevrije jaren.

 

BRON: WFTNU Toegevoegd: dinsdag 20 oktober 2015 10:00

 VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 20/10/2015 10:17.00