DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Wijzigingen AOW-er-flexibel werken - VAR-WW- -WGA-Loonkostenregelingen per 1 januari 2016

 

Op 1 januari 2016 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we daarvan een beknopt overzicht van enkele items.  

VAR verklaring verdwijnt in 2016. 

Vanaf 1 april 2016 vervalt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Een ZZP’er en een opdrachtgever kunnen dan een modelovereenkomst gebruiken om afspraken te maken over het werk. Dit voorkomt dat een opdrachtgever achteraf geconfronteerd wordt met te betalen loonheffing. Ter vervanging van de VAR komen er modelovereenkomsten. Er zijn drie mogelijke modelovereenkomsten. Deze overeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die volgens de voorwaarden van de algemene overeenkomst werkt. Het soort werk of branche is dan niet van belang 

Voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen

Sectoren, branches, ondernemers en zzp’ers hebben deze overeenkomsten voorgelegd aan de Belastingdienst. Ze zijn bedoeld voor iedereen die werkt volgens de voorwaarden van een branche of beroepsgroep. Er zijn overeenkomsten voor bijvoorbeeld de ICT, het onderwijs, bouw, vervoer en medische beroepen. Als op basis van een van bovenstaande overeenkomsten een zzp’er wordt ingehuurd, weet een opdrachtgever zeker dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Er hoeft dan geen loonheffing ingehouden te worden. De overeenkomst kan direct worden gebruikt. Aparte goedkeuring van de Belastingdienst is niet nodig. De overeenkomst is 5 jaar geldig. 

Eigen overeenkomst met zzp’er gebruiken

Op opdrachtgever kan ook een eigen overeenkomst met de zzp’er afsluiten. Deze overeenkomst moet vooraf door de Belastingdienst worden beoordeeld

Overgangsregeling VAR

De geldigheidsduur van bestaande VAR’s wordt verlengd tot 1 april 2016. Een opdrachtgever heeft tot 1 januari 2017 de tijd om de afspraken met zzp’ers aan te passen. 

In dienst nemen AOW'er aantrekkelijker

Wat is er veranderd per 1 januari 2016?

·                De werkgever betaalt het loon van een AOW-er bij ziekte maximaal 13 weken door. Eerder moest maximaal 2 jaar het loon van een zieke werknemer worden betaald.

·                De werkgever heeft minder re-integratieverplichtingen.

·                De mogelijkheid om een tijdelijk contract aan te gaan met een gepensioneerde is verruimd. Eerder mocht een werkgever een tijdelijk contract niet meer dan 3 keer achter elkaar aanbieden zonder dat het daarna een contract voor onbepaalde tijd wordt. Voortaan zijn dit ten hoogste 6 tijdelijke contracten (na het bereiken van de AOW-leeftijd) in een periode van maximaal 4 jaar.

·                Als een werkgever geen andere afspraken maakt met de werknemer, eindigt de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer automatisch als de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

·                Een AOW'er valt onder de cao die van toepassing is in de sector waarin hij werkt. 

Wet flexibel werken.

Deze wet geldt voor alle bedrijven met meer dan tien werknemers. Een werknemer mag vanaf 1 januari 2016 vragen om naast de contractuele arbeidsduur ook werktijden en arbeidsplaats aan te passen (bijvoorbeeld om te kunnen telewerken). Hij mag dit een half jaar na aanvang van het dienstverband vragen, en daarna 1 keer per jaar.

Loonkostensubsidie en premiekorting combineren

Indien een werknemer uit de doelgroep van de banenafspraak niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, dan kan een werkgever per 1 januari 2016 niet alleen loonkostensubsidie krijgen, maar tegelijkertijd ook een premiekorting toepassen. Een werkgever krijgt maximaal € 2.000 premiekorting per werknemer per jaar gedurende maximaal 3 jaar. Dit is het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het wettelijk minimumloon met een maximum van € 2.000,-. 

Aanpassingen WW

De Werkloosheidswet is op verschillende punten aangepast:

·                De maximale duur gaat met 1 maand per kwartaal omlaag (gerekend vanaf 1 januari 2016). De maximale duur was tot en met 2015 nog 38 maanden. Dit wordt voor iedereen die in het eerste kwartaal van 2016 wordt ontslagen dus 37 maanden. In 2019 wordt zo een maximale duur bereikt van 2 jaar.

·                Ook de opbouw van WW-rechten verandert. In de eerste 10 jaar wordt 1 maand WW opgebouwd per gewerkt jaar. Daarna 1/2 maand per gewerkt jaar. Tot 2016 opgebouwde rechten blijven bestaan.

·                Sinds 1 juli 2015 wordt de hoogte van de WW-uitkering bepaald door uit te gaan van het gemiddelde maandinkomen over de afgelopen 12 maanden. Ook geldt er een andere inkomensverrekening. De uitkering wordt bovendien per maand uitbetaald en niet meer per 4 weken.

De maximale transitievergoeding bij ontslag wordt verhoogd naar € 76.000 (2015: € 75.000). 

Maximale duur WGA

De maximale duur van de loongerelateerde WGA-uitkering wordt op dezelfde wijze afgebouwd als de maximale WW-duur. 

Bron: WFTNU

DeHypothekenMakelaar.nl  

 Laatste update: 12/01/2016 09:22.59