DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Koopgarantregeling geen invloed op WOZ

De Rechtbank Oost-Brabant heeft een uitspraak gedaan op de vraag of een Koopgarantregeling de WOZ-waarde drukt. De huiseigenaar gaf als reden voor het verlagen van de WOZ-waarde aan dat één van de regels van koopgarant is, dat als de huiseigenaar na verloop van tijd de woning weer willen verkopen, zij de verplichting hebben om de woning weer aan de woningcorporatie te koop aan te bieden, waarbij deze corporatie dan de verplichting heeft om de woning binnen drie maanden terug te kopen. De terugkoopprijs wordt bepaald aan de hand van een taxatie ten tijde van de verkoop. De omstandigheid dat de huiseigenaar de woning niet vrij op de markt kan verkopen en het feit dat hij geen eigenaar is van de grond, hebben volgens de huiseigenaar een waardedrukkend effect.

De rechtbank overweegt dat ingevolge artikel 17, tweede lid, van de Wet WOZ, de waarde van de woning moet worden bepaald op de waarde die aan de woning dient te worden toegekend, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen. In de zin van de Wet WOZ geldt dus de (overdrachts)fictie dat de volledige eigendom van de grond kan worden verworven. Mogelijke effecten van een recht van erfpacht dienen dan ook buiten beschouwing te worden gelaten.

Uit het arrest van de Hoge Raad van 25 november 1998 (ECLI:NL:HR:1998:AA2572) volgt voorts dat voor het al dan niet toekennen van een waardedrukkende invloed aan een zakelijke of daarmee gelijk te stellen verplichting doorslaggevend is of door die verplichting de omvang van het genot van de zaak en daarmee de waarde ervan, ongeacht de persoon van de zakelijk gerechtigde of gebruiker, wordt beperkt. Een beperking van de vervreemdingsbevoegdheid, zoals bij de koopgarantregeling, beperkt naar het oordeel van de rechtbank NIET het genot van de zaak. Ook deze beroepsgrond slaagt niet.

Lees hier de volledige uitspraak.

Bron: Rechtspraak.nl

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 12/01/2016 11:51.18