DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Vervallen tijdklemmen kapitaalverzekeringen (vervolg)

 

Staatssecretaris Wiebes informeerde de Tweede Kamer over het vervallen van de tijdklemmen voor kapitaalverzekeringen. Hieronder een aantal citaten uit de Kamerbrief.

Geen massale afkoop verwacht

"DNB en de AFM verwachten dat het laten vervallen van de fiscale tijdklemmen niet tot massale afkoop van deze polissen leidt, omdat afkoop veelal niet in het belang van de klant is. Op basis van deze bevindingen ben ik voornemens een koninklijk besluit uit te vaardigen waarmee de maatregelen uit het hiervoor genoemde amendement in werking zullen treden met ingang van 1 april 2017.

Wel of geen rentebestanddeel

Zolang de opbouwwaarde van de KEW lager is dan de betaalde premies en er dus geen te belasten rendement aanwezig is in het product, wordt afkoop feitelijk niet belemmerd door de tijdklemmen. Of nu wel of niet aan de vereiste termijn van premiebetaling is voldaan, er is immers geen vrij te stellen rendement aanwezig.

Lastenstijging bij omzetten

Als het restant wordt omgezet in bijvoorbeeld een annuïtaire lening – dit is fiscaal gezien geen verplichting – kunnen de netto maandlasten stijgen. Daarnaast is bij een KEW veelal een overlijdensrisicoverzekering opgenomen die na afkoop wellicht opnieuw afgesloten dient te worden.

Ook Brede Herwaardering Kapitaalverzekeringen

Ik ben voornemens om in een beleidsbesluit vooruitlopend op wetgeving met ingang van de genoemde datum van 1 april 2017 ook de tijdklemmen voor Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen geheel te laten vervallen.

Per 1 april 2017

Op basis van de bevindingen van het overleg over de gevolgen van het geheel vervallen van de tijdklemmen ben ik voornemens de in het amendement opgenomen maatregelen per 1 april 2017 in werking te laten treden. Indien uw Kamer hier bezwaren tegen heeft, verzoek ik u deze – gelet op de gevraagde spoedige inwerkingtreding – binnen drie weken na dagtekening van deze brief kenbaar te maken.

 Voorwaarden premiebetaling

Op grond van de in het amendement opgenomen maatregelen wordt ook de voor de kwalificatie als KEW, SEW of BEW geldende wettelijke eis dat ten minste 15 jaar jaarlijks premies of bedragen worden voldaan gewijzigd in de eis dat de gehele looptijd jaarlijks premies of bedragen moeten worden voldaan. Hierdoor zouden bijvoorbeeld polissen met een looptijd van 30 jaar die na 20 jaar premiebetaling premievrij zijn gemaakt, niet aan de eisen voor een vrijstelling voldoen…

Ik ben voornemens om in een beleidsbesluit in ieder geval goed te keuren dat personen bij wie de polis op de datum van dagtekening van deze brief voorziet in de (contractuele) mogelijkheid om de polis na ten minste 15 jaar premiebetaling premievrij te maken en hiervan gebruikmaken of hebben gemaakt, geacht worden toch te hebben voldaan aan de eis van gedurende de looptijd jaarlijks premie voldoen."

Bron: MinFin "Kamerbrief" (pdf, 9 pagina's) "Toezeggingen tijdklemmen kapitaalverzekeringen" (pdf, 3 pagina's)

DeHypothekenMakelaar.nl

·                "Kamerbrief" (pdf, 9 pagina's)

·                "Toezeggingen tijdklemmen kapitaalverzekeringen" (pdf, 3 pagina's)

VERBOND PLEIT VOOR ONAFHANKELIJK ADVIES ALS TIJDKLEMMEN KAPITAALVERZEKERINGEN VERVALLEN

De tijdklemmen voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW) komen met ingang van 1 april 2017 te vervallen. Het Verbond pleit ervoor dat consumenten onafhankelijk financieel advies inwinnen in dergelijke situaties.


10 februari 2017

In een brief aan de Tweede Kamer informeert staatssecretaris Wiebes van Financiën over zijn voornemen een koninklijk besluit uit te vaardigen om de tijdklemmen te laten vervallen. Aanleiding is het in november 2016 ingediende amendement tijdens de behandeling van het Belastingplan en de overige fiscale maatregelen. Het doel van het amendement (stimuleren van aflossing van eigenwoningschuld) kon op brede sympathie in de Kamer rekenen.

 

Het Verbond van Verzekeraars heeft Kamerleden, ambtenaren en toezichthouders er bij herhaling op gewezen dat het amendement in veruit de meeste gevallen onverstandig kan uitpakken voor consumenten. Bovendien is het per amendement wijzigen van de wet - zonder nader onderzoek – in de ogen van het Verbond niet prudent. Daarop is de inwerkingtreding van deze wetswijziging afhankelijk gemaakt van een uitvoeringstoets van DNB.


 Volgens het Verbond verwacht DNB dat de impact op de solvabiliteit van verzekeraars gering zal zijn. DNB, AFM en het ministerie verwachten dat het laten vervallen van de fiscale tijdklemmen niet tot massale afkoop van deze polissen leidt. De financiële prikkel voor consumenten om hun polis af te kopen is volgens hun inschatting veelal negatief. Het Verbond heeft steeds aangegeven dat desondanks niet is uit te sluiten dat consumenten op andere gronden besluiten hun KEW, SEW of BEW te beëindigen. De tussentijdse wijziging van de fiscale regels brengt bovendien onzekerheid met zich mee. Dit leidt er toe dat in mindere mate kapitaal voor een lange periode illiquide kan worden belegd. Dat kan negatief uitpakken voor de rol die verzekeraars spelen als langetermijninvesteerder in de Nederlandse economie.

Onafhankelijk advies
Nu de tijdklemmen toch vervallen, is het volgens het Verbond van groot belang te voorkomen dat consumenten financiële beslissingen nemen die nadelig voor hen uitpakken. Daarom pleit het Verbond – naast een goede informatievoorziening bij afkoop – voor het inwinnen van onafhankelijk financieel advies in dit soort situaties. Het Verbond adviseert verzekeraars hun klanten hierop te wijzen.Laatste update: 14/02/2017 10:06.00