DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Kleine letters polisvoorwaarden enkel te lezen met vergrootglas ongeldig !!

Consument heeft bij Verzekeraar een verzekering afgesloten met dekking bij overlijden en ernstige aandoeningen. Op de voorzijde van het polisblad is een zgn. handtekeningclausule opgenomen waarin is bepaald dat verzekerden verklaren kennis te hebben genomen van de op de achterzijde van het polisblad gedrukte voorwaarden.

In de voorwaarden is bepaald dat de uitkeringsduur in geval van ernstige aandoeningen is beperkt tot twaalf maanden. Consument stelt zich op het standpunt dat hij niet op de hoogte was van voornoemde bepaling omdat de voorwaarden zonder gebruik van een vergrootglas onleesbaar zijn en dat de betreffende bepaling bovendien een kernbeding is dat niet thuishoort in de voorwaarden.

De Commissie is onder de gegeven omstandigheden van oordeel dat Consument geacht moet worden kennis te hebben genomen van de voorwaarden en dat Consument de verzekering onder de gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd.

Kernbeding

Voorts oordeelt de Commissie dat Consument onvoldoende is gewaarschuwd voor de werking van de verstrekkende primaire dekkingsbepaling aangaande de uitkeringsduur in geval van ernstige aandoeningen en Verzekeraar hierop geen beroep kan doen.
De Commissie oordeelt dat de bepaling in artikel 6 van de Voorwaarden aangaande de (beperkte) uitkeringsduur in geval van ernstige aandoeningen een primaire dekkingsbepaling is en derhalve een kernbeding.

Volgens vaste rechtspraak (zie bijvoorbeeld Hof Den Haag 6 maart 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BV8730 en Hof ’s-Hertogenbosch 26 mei 2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BI7715) kan een beroep op een primaire dekkingsomschrijving naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn indien de verzekerde niet voldoende is gewezen op dan wel is gewaarschuwd voor de verstrekkende gevolgen van de bepaling.

Polisblad of voorwaarden

In het onderhavige geval stond de bepaling omtrent de uitkeringsduur in geval van ernstige aandoeningen, welke bepaling verstrekkende gevolgen heeft voor Consument, niet opgenomen op de voorzijde van het polisblad bij de relevante informatie over de Verzekering, maar slechts in de op de achterzijde van dit polisblad gedrukte Voorwaarden.

Onder deze omstandigheden is de Commissie van oordeel dat Consument onvoldoende is gewaarschuwd voor de werking van deze verstrekkende primaire dekkingsbepaling en Verzekeraar hierop geen beroep kan doen. Een dergelijk beroep is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar (artikel 6:248 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW)). Dit betekent dat artikel 6 lid 2 van de Voorwaarden in dit geval tussen partijen niet van toepassing is !!

Lees hier de volledige uitspraak.

Bron: Kifid

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 14/11/2017 12:14.47