DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

 

Gemeente bestemmingsplan en particulier initiatief. Bij de vaststelling van bestemmingsplannen moet gemeente in beginsel wel degelijk rekening houden met particulier initiatief voor ruimtelijke ontwikkeling

 

Hoewel deze rechtspraak langzamerhand als bekend mag worden verondersteld, gaat het kennelijk toch met regelmaat nog mis. Zo ook in de gemeente Ede waar de gemeenteraad bij de vaststelling van een bestemmingsplan geen rekening had gehouden met een particulier initiatief. Appellante wil – kort gezegd – een deel van een bosperceel bestemd hebben voor woondoeleinden en agrarische doeleinden. De gemeenteraad heeft het plan vastgesteld zonder beoordeling van dit initiatief. Reden om deze uitspraak in de omgevingsflits op te nemen, is dat de Afdeling in de uitspraak van 30 mei 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1779) de argumenten van de gemeenteraad één voor één ter zijde schuift.

De Afdeling overweegt in r.o. 4.2 dat de raad bij de vaststelling van een bestemmingsplan rekening dient te houden met een particulier initiatief betreffende ruimtelijke ontwikkelingen, voor zover dat initiatief voldoende concreet is, tijdig kenbaar is gemaakt en ten tijde van de vaststelling van het plan op basis van de op dat moment bekende gegevens de ruimtelijke aanvaardbaarheid daarvan kan worden beoordeeld.

De raad mocht zich niet aan deze verplichting onttrekken met de enkele stelling dat hij het plan uitsluitend heeft vastgesteld met het oog op het aanbrengen van kleine aanpassingen en reparaties. Aan appellante mocht ook niet worden tegengeworpen dat zij haar verzoek niet via een aparte aanmeldingsprocedure op de gemeentelijke website kenbaar heeft gemaakt. Het indienen van een verzoek in een zienswijze is een passende en gebruikelijke manier om een ruimtelijk initiatief kenbaar te maken. Niet in geschil is verder aldus de Afdeling, dat het verzoek van appellante voldoende concreet was, tijdig kenbaar was gemaakt bij de raad en ten tijde van de vaststelling van het plan alle benodigde gegevens bekend waren om over het verzoek een afweging te maken. Het valt niet in te zien waarom het feit dat over een aantal vergunningen voor bouwwerken op het perceel van appellante juridische procedures aanhangig zijn, in de weg staat aan het maken van een ruimtelijke afweging door de raad over het verzoek.

BRON: omgevingsweb 04062018

DeHypothekenMakelaar.nl

  Laatste update: 04/06/2018 10:58.11