DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

 

Je appartement aanbieden via Airbnb, mag dat zo maar?

Met de komst van platforms als Airbnb lijkt het tijdelijk verhuren van je appartement aan toeristen booming business. De gemeente Amsterdam probeert deze vorm van verhuur al enige tijd terug te dringen.

Zo is men verplicht om de verhuur vóóraf aan de gemeente te melden. Ook mag een woning maximaal 60 dagen per kalenderjaar worden verhuurd. De gemeente is voornemens dit terug te brengen naar 30 dagen.

Veel appartementseigenaren ervaren overlast van de verhuur aan toeristen. Om dit tegen te gaan, kunnen bepalingen in de akte van splitsing in appartementsrechten (dan wel het daarbij behorende huishoudelijk reglement) worden opgenomen. Voor een appartementseigenaar gelden dus, naast de publiekrechtelijke regels, ook de regels die op het appartementsrecht van toepassing zijn.

In het afgelopen jaar zijn nieuwe modelreglementen voor de splitsing in appartementsrechten verschenen waarin nieuwe regels zijn opgenomen inzake tijdelijke verhuur. Wanneer (een van) deze modelreglementen op het appartementsrecht van toepassing zijn, dient men bij het verhuren van het appartement extra goed op te letten.

Verbod pensionbedrijf of verhuur van recreatie

Volgens de modelreglementen van splitsing is het in het appartement – kort samengevat – niet toegestaan om activiteiten op het gebied van het pensionbedrijf uit te oefenen. Ook is verhuur voor recreatie niet toegestaan. Onder pensionbedrijf en verhuur voor recreatie wordt onder meer begrepen:

§  het gedurende één of meer nachten tegen betaling ter beschikking stellen van het appartement of een gedeelte daarvan ongeacht of tevens ontbijt wordt verstrekt;

§  ​het tegen vergoeding in gebruik geven van het appartement of een gedeelte daarvan tijdens tijdelijke afwezigheid van de appartementseigenaar of een gebruiker, anders dan op grond van een huurovereenkomst voor zes maanden of langer.

Daarnaast mag het appartement of een gedeelte ook niet voor andere typen verhuur worden gebruikt.

Kan van het verbod worden afgeweken?

Op grond van het voorgaande is het dus in beginsel verboden om een appartement voor een korte periode aan derden in gebruik te geven. Hierop worden in voornoemde modelreglementen twee uitzonderingen gemaakt:

§  indien het gebruik valt binnen de bestemming van het privé-gedeelte zoals omschreven in de splitsingsakteof

§  indien toestemming is verkregen van de vereniging van eigenaars.

Voor beide uitzonderingen geldt nog wel dat de publiekrechtelijke regels en/of verplichtingen jegens derden in acht moeten worden genomen. Dit betekent bijvoorbeeld dat als een bepaalde vorm van gebruik op grond van het bestemmingsplan niet mogelijk is, de vereniging van eigenaars daar dan niet toch toestemming voor kan geven.

Indien het wenselijk is dat een dergelijk verbod niet of slechts gedeeltelijk geldt, dan kan de bepaling in de splitsingsakte worden geschrapt of aangepast.

Sancties bij overtreding van het verbod

Wanneer men het verbod overtreedt, kunnen er op grond van voornoemde modelreglementen twee sancties worden opgelegd. Allereerst kan het bestuur van de vereniging van eigenaars de betreffende eigenaar of gebruiker van het appartement een schriftelijke waarschuwing zenden. Wanneer de betrokkene binnen een maand aan de waarschuwing geen gevolg heeft gegeven, kan aan hem een boete worden opgelegd.

Daarnaast kan de vergadering van de vereniging van eigenaars na eerst daartoe een waarschuwing te hebben gegeven, besluiten tot ontzegging van het gebruik van het appartement en het medegebruik van de gemeenschappelijke gedeelten (denk aan centrale toegang, trappenhuizen, liften, galerijen). Omdat het ontzeggen van het gebruik een zeer vergaande sanctie is, gelden voor het opleggen van die sanctie dan ook strenge procedurele regels. Let wel: de mogelijkheid tot ontzegging geldt niet alleen voor de eigenaar van het appartement, maar ook voor een gebruiker!

Bron AKD  / Autar, Alisha  10-09-2018

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 11/09/2018 12:26.38